Добре дошли на сайта за безопасност на храните!

НАССР, ХАСЕП или ХАСП? Кое от тях?

К олкото и странно да изглежда, все още има хора от хранителния бизнес, които не знаят нито какво значи, нито как точно се произнася съкращението НАССР.

Вероятно проблемът идва от това, че когато то е изписано по този начин, не става ясно дали е изписано на латиница или на кирилица и поради тази причина не става ясно как да се произнесе. Ако приемем, че ще четем латински букви съкращението би следвало да се произнася като ХАСЕП или ХАССП, ако ще го четем на кирилица обаче би следвало да се чете НАССъР. А такъв НАССъР не съществува и нищо не значи! (ако изключим разбира се името на бившия египетски президент Гамал Абдел Насър).

Затова е добре да поясним защо се получава подобно недоразумение.

Съкращението НАССР (с латински букви) идва от английското Hazard Analysis and Critical Control Points, което означава Анализ на Опасностите и Критични Точки на Контрол. Ако трябваше да преведем английското съкращение НАССР на български, то би трябвало буквално да бъде АОКТК! Вероятно трудното изговаряне на подобно съкращение и поради факта, че извън България то нищо не означава, в практиката мнозинството от хората възприеха английското му звучене и обозначаване с латински букви. Затова най-лесно и правилно би било да се изписват и четат латинските букви НАССР и да се произнася ХАСЕП (или ХАСП), а не ХасАп, ХасЪп, да не говорим за смехотворното НасЪр.

За да разберем какво е НАССР, за какво служи и кому е нужен нека първо поясним някои основни понятия:

НАССР е подход, основан на анализа и контрола на опасностите застрашаващи безопасността на храната, с която съответния хранителен оператор борави.

Принципи и методи на НАССР са онези задължителни елементи (инструментариум), чрез които подходът НАССР се прилага на практика.

Система НАССР е прилаганата в цял свят система за безопасност на храните, насочена към осигуряване на безопасна за здравето на потребителя храна, чрез постоянен анализ и контрол на биологичните, химични и физични опасности по цялата дължина на хранителната верига. Или най-просто казано: НАССР е и подход и СБХ!

СБХ е съкращение на Система за Безопасност на Храните.

СУБХ е съкращение на Система за Управление Безопасността на Храните. По света се прилагат различни системи за управление безопасността на храните, но всичките по един или друг начин включват или се основават на подхода НАССР. Най-разопрастранената СУБХ е ISO 22000.

Хранителен оператор (или Оператор на Хранителен Обект - ОХО) физическото или юридическо лице, което в цялостната работа на територията на целия хранителен обект носи отговорността за прилагането и спазването на нормативните изисквания.

Безопасна храна е всяка храна (навсякъде на този сайт, където е използвано обобщаващото понятие храна, трябва да се разбира, че то включва както всички храни, така и всички напитки), която не влошава или не вреди на здравето на потребителя, който я консумира.

Опасна храна е всяка храна, която след консумация от потребителя може да влоши или увреди здравето му.

Хранителен обект се нарича сградата, помещенията, оборудването и работещите където даден хранителен оператор борави с храна и извършва дейността си.

В зависимост от видовете извършвана дейност и храна с която се борави са се обособили няколко вида хранителни обекти:

Заведения за обществено хранене - това са всички обекти, където потребителят може да си поръча или закупи готова за консумация храна. Към тази група спадат ресторантите, бистрата, кафенетата, пицариите, снек-баровете, столовете, закусвалните, бързите закуски, сладкарнициците, павилионите и т.н.

Търговски обекти - това са всички обекти, където се доставя, съхранява и продава на едро или на дребно сурова или готова за консумация храна, от растителен, животински или друг произход. Към тази група спадат всякакви магазини за хранителни стоки, складове за храни и напитки, павилиони или щандове за храни и т.н.

Производствени обекти - това са всички обекти, където се приготвя, преработва или произвежда храна. Към тази група спадат всички цехове, работилници, фабрики, заводи, включително и тези за разфасовъчна, бутилираща или опаковъчна дейност.

Отговорно Лице (ОЛ) по Безопасността на Храната - така се нарича човекът в обекта, който отговаря за въвеждането, прилагането и контрола върху изпълнението на СБХ (или СУБХ) в даден хранителен обект. Не е задължително Отговорното Лице (ОЛ) да има някаква важна или друга административна или производствена функция в обекта, просто той трябва да научи и да познава много-добре какво пише в СБХ (или СУБХ) и към който всички ще се обръщат, всеки път когато стане въпрос за безопасност на храните. В големите предприятия обикновено ОЛ е обучен за целта, изрично назначен на тази длъжност специалист, но при малките обекти тази дейност по необходимост се изпълнява най-често или от собственика, или от някой от редовите служители.

ВАЖНО!

Съгласно изискванията на българския Закон за Храните, всеки хранителен оператор в страната, е длъжен да притежава и да прилага в обекта си система за управление бeзопасността на храните, основана на принципите и методите на НАССР!


Как да посрещнете това изискване вижте ТУК.

Нашите куриериПоръчайте днес, получете утре!

HACCP

Внимание акриламид! От 11 Април 2018 г. на цялата територия на ЕС влезе в сила Регламент № 2017/2158 относно снижаване нивото на акриламид в храните. Вижте повече.

ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ

КАКВО НОВО ОТ НАС?

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ВАЖНО!

Изготвяне на системи за безопасност на храните в различни търговски, за обществено хранене или производствени обекти без значение дали са новооткриващи се или работещи.
За целта вижте нашата процедура!

Знаещ човек е този, който знае какво знае и какво не знае
Конфуций

В и М Компания
В и М Компания
Counter