Добре дошли на сайта за безопасност на храните!

ПРОГРАМА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

В последно време едни от основните нерешени въпроси в редица търговски хранителни обекти (най-вече големи хранителни магазини и супермаркети) се оказа съхранението и обезвреждането на станали негодни за употреба от човека храни от странични животински продукти (наричани съкратено СЖП). Тези храни са станали негодни за употреба от човека било поради изтичане на срока им на годност, било поради друга търговска или технологична причина. Оказва се, че много-често тези храни не се събират, изнасят и обработват правилно от обекта, което се явява сериозен източник както на потенциални опасности за здравето на хора и животни, така и на сериозни нарушения на нормативните изисквания в тази област. За да помогнем за решаването на този проблем създадохме комплекта от документи свързани със събирането, изнасянето и обезвреждането на тези храни, прилагането на които решава задачата.

Като начало обаче нека изясним

КАКВО ОЗНАЧАВА СЖП?

Страничните Животински Продукти (СЖП) са целите трупове или части от труповете на животни или продукти от животински произход, посочени в чл. 4, 5 и 6 от Наредба № 20 от 2006 г. на МЗГ за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване, които не са предназначени за консумация от хора, както и яйцеклетки, ембриони и сперма.

Тази документация трябва да е част от системата за управление безопасността на храните на всички хранителни оператори, които използват и боравят с хранителни продукти от животински произход: месни, млечни, яйчни, рибни и пчелни.

Документацията и мерките по отношение на събирането, изнасянето и обезвреждането на страничните животински продукти (СЖП) в различни търговски обекти работещи с продукти от животински произход би следвало да се разглежда като съставна част на задължителната за Добрите Хигиенни и Търговски (или Производствени) Практики тема Управление на отпадъците.

Съобразно опасността им за здравето на хората и животните, страничните животински продукти се делят на три групи:

Категория 1: Това са най-рисковите продукти включващи всички части на трупа на различни видове умрели или убити животни (диви, циркови, зоо) и материалите от тях.

Категория 2: Това са високо-рискови продукти, включващи тор и различни животински отпадъци и др. Към тази категория си отнасят всички СЖП, които не могат да се определят към коя категория да се причислят.

Категория 3: Това са ниско-рискови продукти, които поради търговски причини (изтичане срока на годност) са станали негодни са човешка консумация. Именно Категория 3 СЖП са тези, които касаят различните търговски обекти и обектите за обществено хранене, работещи с храни от животински произход.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА ТАКАВА ДОКУМЕНТАЦИЯ?

Включената в комплекта документация служи на търговските обекти и на заведенията за обществено хранене, които работят само с ниско-рисковата 3-та Категория СЖП. Събирането и оползотворяването на СЖП Категория 3 са дефинирани в Регламент 1069 от 2009 г. на ЕП, Регламент 142 от 2011 г. на ЕК, Закона за Ветеринарномедицинската Дейност, Закона за Управление на Отпадъците и от Наредба № 20 от 10.02.2006 г. на МЗГ относно изискванията към дейностите по събирането и обезвреждането на СЖП.

Ето защо е необходимо операторите да са наясно с тази проблематика и адекватно да предприемат мерки за отстраняване и предотвратяване на тези опасности. За целта е нужно да имат необходимата документация, която да описва и да пояснява какво, кой, защо и как да прави, така че тези опасности да бъдат премахнати или сведени до приемливи нива.

Съобразявайки се с тази нова нужда, ние предлагаме на хранителните оператори работещи с животински продукти от Категория 3 разработен и готов комплект от документи, необходими за посрещането на това ново изискване. Ако желаете, още сега може да поръчате по-долу на тази страница своя комплект документи.

КАКВО ВКЛЮЧВА КОМПЛЕКТЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕНО НА СЖП?

Наборът от документи покриващи събирането и обезвреждането на страничните животински продукти (СЖП) включва:

1. Указания относно използването и прилагането на документация свързана с управление на страничните животински продукти Категория 3.

2. Стандартна Оперативна Процедура Събиране и обезвреждане на странични животински продукти (СЖП). В Процедурата, която е част от Програмата за Добри Хигиенни и Производствени (или Търговски) Практики (ДХПП/ДХТП) на системата се описва защо, къде, кога, кой и как трябва да прави (и/или да не прави) за да се гарантира ефективното и безопасно използване на тези негодни за човешка употреба храни, съобразно изискванията и нормите на Регламентите на ЕС и останалите български нормативни документи упоменати по-горе. Част от Процедурата са и предвидените Корективни Мерки в случай на допуснато несъответствие, провеждания управленски контрол и съпътстващите прилагането на Процедурата записи. Стандартната Оперативна Процедура (СОП) Събиране и обезвреждане на СЖП допълва СОП Управление на отпадъците от Системата НАССР за управление безопасността на храните на обекта.

3. Контролни Листове Събрани СЖП. В тези чек листове се отразяват събираните в обекта видове СЖП: месни, млечни, яйчни, рибни и пчелни.

4. Търговски Документ, който се попълва при изнасянето и предаването за по-нататъшна употреба на събраните и изнесени извън обекта СЖП, който играе ролята и на Дневник Предадени СЖП.

5. Списък на фирмите обезвреждащи и преработващи странични животински продукти (СЖП).

N.B. Добавянето на тази нова документация към наличната система за безопасност на храните в обекта представлява промяна в документацията на системата и затова се попълва и Дневник Промяна в документацията, като се описват добавените видове документи, със съответна дата и редакция.

Бързо и на съвсем достъпна цена ние изготвяме и ви предоставяме този набор от документи, съобразени с наименованието на обекта, населеното място в което се намира и името на оператора на хранителния обект. Ако желаете да ви се издаде фактура за пакета не забравяйте да попълните и необходимите данни за фирмата или лицето, на името на което желаете фактурата да се издаде.

За целта се свържете с нас или направо поръчайте своя комплект документи за СЖП като попълните долната форма за заявка и натиснете бутона Изпратете:

Цената на комплекта е 50.00 лв, платими в момента на получаване на документацията.

Доставката й е до 48 часа от момента на заявяване на комплекта.

За да изпълним поръчката попълнете всички данни със  знак  *  от формата:

*Вид на обекта по регистрация:
*Населено място и адрес на обекта:
*Име на фирмата оператор на обекта:
*Място на доставка на документацията: (До ваш адрес или офис на Еконт)
*Имена на получателя на пратката:
*Телефон на получателя:
Име на обекта (ако има такова):
E-мейл за връзка:

ОТГОВОР НА ЕДИН ПРИНЦИПЕН ВЪПРОС:

Много оператори се оплакват, че генерират относително малки количества СЖП, а от БАБХ ги карат да притежават документация за събирането и оползовтворяването им. Въпросът обаче е принципен, защото не действително генерираното количество СЖП обуслява необходимостта от такава документация а дали в обекта се гетерират (без значение от количеството) СЖП. Аке се работи със СЖП има нужда от такава документация. Ако не се генерират СЖП такава нужда няма!

Това е принципния отговор на този принципен въпрос!

Нашите куриериПоръчайте днес, получете утре!

HACCP

Внимание акриламид! От 11 Април 2018 г. на цялата територия на ЕС влезе в сила Регламент № 2017/2158 относно снижаване нивото на акриламид в храните. Вижте повече.

ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ

КАКВО НОВО ОТ НАС?

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ВАЖНО!

Изготвяне на системи за безопасност на храните в различни търговски, за обществено хранене или производствени обекти без значение дали са новооткриващи се или работещи.
За целта вижте нашата процедура!

Знаещ човек е този, който знае какво знае и какво не знае
Конфуций

В и М Компания
В и М Компания
Counter