За да можем да можем да оценим какво представлява вашият производствен обект и съответно да ви предложим примерна цена и срокове за изпълнение, моля попълнете и изпратете следната форма:

N.B.

1. Задължително е да попълните данните в червен цвят.

2. Освен задължителните, желателно е да попълните и всички останали полета (или колкото се може повече от тях), за да може да добием колкото се може по-пълна представа за обекта.

ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА ХРАНИТЕЛНИЯ ОБЕКТ:
Наименование и вид на фирмата оператор на обекта :
Адрес на седалището на фирмата оператор (по фирмена регистрация) :
Адрес на управление на фирмата оператор :
Област :
ЕИК (БУЛСТАТ) на фирмата оператор :
Материално Отговорно Лице (МОЛ) на фирмата оператор :
Лице за контакт във фирмата по въпросите на безопасността на храните :
Телефон(и) за връзка :
Телефон/Факс :
Е-мейл :
ДАННИ ЗА САМИЯТ ОБЕКТ  И ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО:
Вид и наименование на производствения обект :
Адрес на обекта (населено място, ул. и №) :
Област :
Какви видове и по колко броя помещения спадат към обекта (Примерно: 1. Работно помещение 2. Складови помещения (2 бр.), 3. Помощно помещение, 4. Тоалетни (2 бр.), 5. Помещение експедиция и т.н.) :
Какви видове и по колко броя оборудване (уреди) включва обектът (Примерно: 1. Тестомесачка 2. Везни (2 бр.) 3.Линия за опаковане  4. Хладилни уреди (хладилници и фризери) (3) бр. 5. Стелажи (5 бр.), 6. Транспортни колички (3 бр.)и т.н. :
В обекта се произвеждат (вид или видове продукти) :
За производството на продуктите се използват следните изходни материали (съставки) :
Произведената готова продукция се опакова по следния начин (вид, материал, бройки и т.н.) :
Произведената готова продукция се експедира в следната външна опаковка (кашон, стек, вид, материал, бройки и т.н.) :
Къде и при какви условия се съхранява произведената готова продукция? :
Производството на продукта включва следните етапи (примерно: доставка суровини, складиране суровини, разопаковане суровина, пресяване на суровината, смесване с вода, бъркане и т.н.).
Ако производството на различните продукти включва различни етапи, те се описват за всеки продукт по отделно.
:
Опишете местата и условията на съхранение на използваните съставки (в оригиналната им опаковка, на стелажи, на стайна температура или на хладно и т.н.) :
Готовата продукция трябва да се съхранява : На стайна температура
На хладно
Замразена
Опишете видовете суровини, които съхранявате в обекта на стайна температура :
Опишете видовете суровини, които съхранявате на хладно (хладилник или камера) :
Опишете видовете суровини, които съхранявате замразени (във фризер или минусова камера) :
Произвежданите храни (напитки) имат ли срок на годност и ако имат какви са те? :
Обектът работещ ли е или е нов (предстои да заработи)? : Работещ Нов
Опишете вида, покритието и площта на пространствата около обекта :
Какво е водозахранването на обекта : Обществен водопровод Собствен източник (извор, кладенец) И двете
Ако обектът има собствен източник, опишете местоположението му, начина на каптиране (използване) на водата, местата където тя се използва и за какво се използва :
В процеса на производството обектът генерира ли отпадни материали (води, течности, биопродукти и т.н.)? : Да Не
Ако "Да", изброите какви видове отпадни материали се генерират  :
Какъв вид канализация използва обекта? : Обществена канализация Собствена септична система И двете
Ако се използва собствена септична система опишете каква точно и как е организирана (разположена) :
Обектът има ли фиксирано работно време или работи непрекъснато на 24 часов режим? : Фиксирано работно време 24 часов непрекъснат режим
Ако обектът работи с фиксирано работно време какво е то и от кога до кога се работи? :
ДАННИ ОТНОСНО ВХОДОВЕТЕ И ТРАНСПОРТА НА ОБЕКТА:
Обектът разполага ли с отделни входове (места) за внасянето на суровините и експедицията на готовата продукция? : Да Не
Готовата продукция се реализира : В обекта Извън обекта В обекта и извън обекта
Доставката на използваните суровини се извършва с : Собствен транспорт Транспорт на доставчика
Експедицията на готовата продукция се извършва с : Собствен транспорт Транспорт на клиента И по двата начина
Транспортирането на готовата продукция изисква ли използването на специализиран транспорт? : Не Да хладилен) И двата вида
Място за ваши коментари и въпроси извън досега попълненото :