Добре дошли на сайта за безопасност на храните!

КАКВО Е СЕРТИФИКАЦИЯ?

Много-често, когато става дума за безопасност на храните се говори и за сертификация. Ето защо тук ще се опитаме да представим накратко, този непрост и нелесен процес, касаещ много хранителни оператори. За да навлезем в материята сертификация като начало трябва да изясним няколко основни понятия, без които процесът няма да може да бъде обяснен.

В основата на процеса на сертификация по безопасност на храните стои една международна организация известна като:

Global Food Safety Initiative (GFSI): Глобалната Инициатива за Безопасност на Храните. Това е фондация с нестопанска цел, основана по инициатива на основни играчи от хранително-вкусовия бизнес по света, създадена през 2000 г. в Белгия и със седалище в Париж, чиято дейност е насочена към осигуряването на експертно познание и подпомагане на системите за управление безопасността на храните по света за постигане на максимална безопасност на храните по цялата хранителна верига. Начинът е чрез сътрудничеството между световните, водещи експерти по безопасност на храните от производството, търговията, предлагането, международни организации, правителства, академични, научни и технически специалисти в хранителната промишленост от цял свят.

Основната роля на GFSI е да утвърдждава различните схеми за управление безопасността на храните, преценявайки ги и утвърждавайки ги или отхвърлайки ги съгласно ясни и конкретни изисквания, дефинирани в съответни документи на фондацията.

Сертификация: Това е процес, при който акредитиран, сертифициращ орган, след одитиране на обекта и неговата система за безопасност на храните писмено удостоверява, че изискванията към системата за безопасност на храните, нейното управление и прилагане в даден обект съответстват на съответния стандарт, по който обектът се сертифицира.

Сертифициращ орган: Акредитирана от акредитиращ орган организация или лице, което може да предоставя сертификационни услуги. Това са т.н. сертифициращи фирми, които поемат и извършват цялата дейност по сертифицирането на обекта. Списъка на по-известните в България сертифициращи фирми може да видите ТУК

Акредитация: Това е процес, при който овластен орган официално признава компетентността на едно сертифициращо тяло да предоставя серификационни услуги спрямо международен стандарт.

Акредитиращ орган: Това е агенция, която юридически е упълномощена да признава компетентността на едно сертифициращо тяло, което пък дава възможност на това тяло да предоставя серификационни услуги. Акредитиращите органи са или държавни или под контрола на държавата организации с нестопанска цел, на които е възложено да контролират сертифициращите органи в дадена страна. В България, акредитиращият орган е Изпълнителната Агенция Българска Служба за Акредитация (ИА БСА).

Одит: Това е систематична и функционално независима проверка, за определяне дали извършваните дейности и резултатът от тях съответстват на дадена схема, при което всички елементи на тази схема трябва де се обследват чрез преглед на съответната документация и съдържащите се в нея процедури, заедно с оценката на производствените условия.

Одитор: Това е квалифицирано лице, което може да извършва одит от името на серфициращо тяло.

Компетентност: Доказано умение за прилагане на знания и умения за постигането на очаквани резултати.

Съответстваща схема: Схема за безопасност на храните, успешно преминала оценъчните критерии на GFSI. Всяка схема е документна и в нея са разписани съответните изисквания, правила и процедури.

Схема за безопасност на храните: Систематичен план, разработен, внедрен и поддържан за осигуряване безопасността на храните. Тя включва съответен стандарт и система за безопасност на храните, отнасящи се до конкретни производствени или други дейности или услуги, за които плана се отнася. Всяка схема за безопасност на храните трябва да съдържа най-малко следните три неща:

► стандарт отнасящ се до безопасността на храните

► ясно определен обхват

► система за безопасност на храните

Собственик на схемата: Това е организацията, която отговаря за развитието, управлението и поддръжката на съответната схема.

Стандарт: Нормативен документ (или документи), приети с консенсус и одобрени от орган, които установяват общи и повтаряеми правила, насоки или характеристики на конкретни дейности или техните резултати, за постигане на оптимална степен на организираност в дадения контекст.

Стандарт за безопасност на храните: Поредица от конкретни, описани изисквания, разработени с цел осигуряване безопасността на храните, когато бъдат действително прилагани.

Система за безопасност на храните: Поредица от определени правила, политики и процедури, насочени към осигуряване безопасно предлагане на храните и предпазване на общественото здраве.

Разлика и взаимодействие между Схема и Стандарт: Както може да се види по-горе, всяка схема задължително включва някакъв стандарт, т.е. всяка схема е основана на стандарт, който най-често е ISO 22000. Съществуват различни схеми, защото стандартът е един и същ (примерно ISO 22000 или НАССР) но начините и критериите за одитиране (и съответно серфициране) може да се различават, бидейки еднакво валидни. Причината за появата на различни схеми, е че примерно стандартът ISO 22000 поставя изисквания към резултатите без да уточнява начините за постигането им. Основното предназначение на една схема е именно да уточни и унифицира критериите на одита, така че резултатите от одитирането по дадената схема да станат съпоставими и стандартни за всички одитирани.

За запълване на такава празнина в стандарта ISO 22000, през 2013 г. беше публикувана Техническата Спецификация към стандарт - ISO/TS 22003:2013, която уточнява изискванията към одитиращите и сертифициращи организации на системите за управление безопасността на храните, което е важно допълнение към схемата FSSC 22000.

Одобрените до този момент от GFSI схеми за безопасност на храните са:

British Retail Consortium Global Standards (BRC): Великобритания.

Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000): Холандия.

International Featured Standards (IFS): Германия.

GLOBALG.A.P.: Великобритания.

CanadaG.A.P.: Канада.

Safe Quality Food Institute (SQFinstitute): САЩ.

Primus Global Food Safety (PrimusGFS): САЩ.

Всеки хранителен оператор, който реши да се сертифицира по някой стандарт за безопасност на храните, освен самия стандарт, трябва да избере и схема за одитиране и сертификация. В това отношение повечето серфициращи фирми в България предлагат различни схеми, в зависимост от вида на обекта и дейността му, обема, целите и т.н.

 

Дали един обект ще реши да се сертифицира по някоя схема се определя от нуждата му от сертификация. Сертификацията по дадена схема не е нормативно задължителна а доброволна стъпка, но нуждата от сертификация обикновено е продиктувана от търговски съображения, т.е. тя се изисква от редица големи търговци в съответната страна, които поставят изискването пред доставчиците си да са сертифицирани по съответната схема, за да приемат и продават продуктите им.

Всички сертифициращи фирми обстойно обясняват и предимствата от сертифицирането и начините, по които това може да стане. Затова, тук бихме искали да поясним едно важно условие: основната част от сертификационния процес е одитирането на прилаганата в съответния обект система за безопасност на храните, затова не може да се очаква, че новооткриващ се хранителен обект ще е в състояние да се сертифицира още с откриването си, защото освен, че трябва време за да започне цялостно да прилага системата си за безопасност на храните, трябва да се е натрупало и минимално количество информация, записи и документи, които да могат да бъдат одитирани.

Операторите, които искат да участват в обществени поръчки трябва да са наясно, че сертифицирането отнема няколко месеца и не бива да очакват, че някой за два-три дни ще може да им свърши работата!

Нашите куриериПоръчайте днес, получете утре!

HACCP

Внимание акриламид! От 11 Април 2018 г. на цялата територия на ЕС влезе в сила Регламент № 2017/2158 относно снижаване нивото на акриламид в храните. Вижте повече.

ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ

КАКВО НОВО ОТ НАС?

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ВАЖНО!

Изготвяне на системи за безопасност на храните в различни търговски, за обществено хранене или производствени обекти без значение дали са новооткриващи се или работещи.
За целта вижте нашата процедура!

Знаещ човек е този, който знае какво знае и какво не знае
Конфуций

В и М Компания
В и М Компания
Counter